Web Browser ที่แนะในให้ใช้สำหรับการแสดงเนื้อหาบทเรียนคือ Mozilla Firefox

     สามารถ Download มาติดตั้งได้ตามลิ้งนี้  Link Firefox

    

   และติดตั้ง Plug - In Adobe Flash สำหรับแสดงเนื้อหาบทเรียน  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ประเมินความพึงพอใจระบบ e-Learning ออนไลน์
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Thursday, 27 April 2017, 11:21 AM
   
   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  การเข้าสู่ระบบครั้งแรก
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 26 April 2017, 3:06 PM
   

    

  1.

  2.


   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ตารางหลักสูตรออนไลน์
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 17 January 2017, 2:47 PM
   

  ตารางหลักสูตรออนไลน์ ประจำปี 2559

   
  Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  คู่มือการใช้งาน User Manual
  by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Monday, 18 January 2016, 2:09 PM
   
  คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิก

  Skip available courses

  Available courses

  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2562 - 31/03/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2562
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/02/2562 - 30/04/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/02/2562
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2561 - 31/12/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2562 - 30/06/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2562
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2562 - 30/06/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/11/2561 - 31/01/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/11/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/02/2562 - 30/04/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/02/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/02/2562 - 30/04/2562
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/02/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/11/2561 - 31/12/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/11/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/11/2561 - 31/01/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/11/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/11/2561 - 31/01/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/11/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2561 - 31/12/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/05/2561 - 31/07/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/05/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 31/10/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 31/10/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บนักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2559 - 31/12/2559
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2559
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 31/10/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2559 - 31/12/2559
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2559
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ,นักบริหาร
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ,นักบริหาร
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/07/2561 - 30/09/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 31/10/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/08/2561
  เหมาะสมสำหรับ : บุคลทั่วไป,นักวิชาการ
  คู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.docคู่มือแนะนำการเข้าใช้บทเรียน.doc
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/08/2561 - 31/10/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/07/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ,
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ,นักบริหาร
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561
  เหมาะสมสำหรับ : นักวิชาการ,ผู้อำนวยการ
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/04/2561 - 30/06/2561
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/04/2561

  เหมาะสมสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และพัฒนากร

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2560 - 31/12/2560
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2560
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2560 - 31/03/2560
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2560
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2560 - 31/12/2560
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2560