เหมาะสมสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และพัฒนากร

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2562 - 31/12/2562
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2562 - 31/12/2562
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2562
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2562 - 31/12/2562
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2562