เหมาะสมสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และพัฒนากร

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2560 - 31/12/2560
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2560
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2560 - 31/03/2560
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2560
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/10/2560 - 31/12/2560
    ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/10/2560