Web Browser ที่แนะในให้ใช้สำหรับการแสดงเนื้อหาบทเรียนคือ Mozilla Firefox

     สามารถ Download มาติดตั้งได้ตามลิ้งนี้  Link Firefox

    

   และติดตั้ง Plug - In Adobe Flash สำหรับแสดงเนื้อหาบทเรียน  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ขั้นตอนการเข้าเรียน
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - จันทร์, 21 ตุลาคม 2019, 11:19AM
   

  ขั้นตอนการเข้าเรียน


   
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ประเมินความพึงพอใจระบบ e-Learning ออนไลน์
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017, 11:21AM
   
   
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  คู่มือการใช้งาน User Manual
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - จันทร์, 18 มกราคม 2016, 2:09PM
   
  คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิก

  Skip รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 01/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563
  • เปิดทำการสอนในช่วงวันที่:01/01/2563 - 31/03/2563
   ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่:01/01/2563